Meg Ryan

Why "ASCIIfy" celebrities? Because they're recognisable. If I were to have pictures up here of my friends and family you'd all be like "Wow, that looks cool. It probably looks just like them, I think". Also it's a lot of fun when a fan of the celebrity stumbles upon this site and find their favourite actor or actress. So share the fun around and tell your family, friends (online and offline) and workmates about ASCII Babes.

GGGGLLLLLLGGLLffjjttttffLLGGLLffjjKKWWKKEEEEKKDDGGDDGGffffttjjttiittLLff;;::       ;;jjiiiiffffjjLLjjttttii::..::..    ..;;,, ::....;;ffLLjjii   ..,,iittttiijjLLGGLLjjffGGffffffffffffff
ffffffjjjjjjffLLLLffjjjjffffffttjj##WWEEKK##WWDDLLGGLLjjffGGjjjjGGEEDDGGDDKKLL;;..   ..::iiii;;iiiittLLffjjjjjjii;;,,....       ::;;;;  ::;;,,iiffff,,..;;ttttjjjjjjjjjjLLGGffffffffffffffff
jjttjjjjttLLLLDDGGLLjjttttttttiijjWWKKEEEE##EELLjjttjjffLLttttttiiiijjLLGGLLKKDD;;::::..  ..iijjjjjjjjffGGDDGGGGjj;;,,::..::;;;;.. ..  ..::  ::;;ii;;;;ttGGtt ..ffffLLffttiittffffLLLLLLLLLLLLLL
ttttGGDDGGjjjjjjtt;;;;iiffLLffjjLL##WWWWWWffiittjjjjLLDDGG;;jjffffffGGGGffLLDDKKff::,,;;   ;;ffjjttii::;;iiiijjLLGGGGGG;; ..ii;;::..   ::tttt::::ttjjttiittffff;;..LLjjffDDff;;iiLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLGGGGLLffffffLLLLLLffttffffLLDD####KKii ,,jjttjjLLffGGLLiiffEEGGLLffEEGGDDEEGG;; ,,..  ..::ii;;iiii;;::,,ttii;;iiiiGGGGttttLLff::;;,, .. ;;jj::::jjDDtt,,jjLLGG;;..LLjjDDEEjjffiiLLLLLLffffLLLL
ttiiffDDDDGGGGGGGGGGGGffii::ffjjKK##ff..::LLLLjjjjffjjiittjjffEEEEDDKKEELLLL##EEGGjj ...... ..,,::..::..,,..  ..::::..::ttjjii,,ttjjtttt,,....  ,,,,,,;;iijj;; ;;jj..;;jjLLDDGGffffffLLLLLLLLLLLL
ffjjffGGffjjjjffLLGGGGLLtt,,ttttKKff::,,GGEEDDffLLDDjjttjjffjjDDEEGGGGLLtttt##KKDDEE:: ::::,,..;;::::::  ::;;jjDDEEGGjj,,;;::iijj::..ffDDjjjjii .... ;;ii,,,,jj;;,,iiii..;;ttjjjjjjGGjjffLLLLffffLL
LLLLGGGGffGGLLjjttttjjjjjjffiijjEEjj,,DDEELLffjjLLGGiiffGGffjjDDKKDDffffffiiff##EEWWLL ..,,tt ,,;;;;;;::iiLLGGDDKK##KKLL;;ii,,::::ii,, ;;LLDDttttff,,  ..,,iiii::::::jjttiiii,,iiffjjjjffLLLLLLLLLL
LLLLGGLLffjjjjjjjjffffffjjffttiijjKKLLWWEELLjjjjjjii::jjjjttEE##EEGGGGGGffLL::WWKKKKWW;; ,,ff ::iitttt;;GGGGjj,,::ttLLffff,,..ttttii,,   ;;LLiittEEtt.... ::jjtt......,,;;jjttttDDffffjjttffffffff
ffLLLLffttttffLLLLLLGGGGGGffttjjiiGGffWWKKDDiiffjjjjiiff;;;;EE##LLLLEEWWEE##,,GG##EE##LL ::ff,,,,iiiitt::::iitt:: ..jjGGKKEEjjLLGGGGffttii.. ::;;iiLLWWff.. .. ;;jj..  ..ffLLffEEKKjjttiittffLLff
ffffffffttLLDDDDGGjjii,,,,,,;;LLLLiiLL##WWEE;;jjjjGGGGEELLDDDDEEffGGEE######ttii##EEKKEE;; jj;;::jjiitt..,,ttjjtt,,..,,jjLLii;;ffiiLL##WWEEjjtt ::jjiiLLKKff   ..::ii::  ::iittttLLffLLffffLLGGGG
LLffjjjj;;;;ii;;..   ..iiDDDDGG;;####KKWW;;tt,,ffDD####EELLDDjjDDWW######LL,,####KKKKff ffii..GGjjjj;;GGffiittffii  ffjj;;ii ..GGWWWWKKDDLLii:: ..LLWWff..   ::jj:: ::jjtt,,ttEEEEff,,,,jjLL
jj.. ..,,jj,,  ....::ttffGGEEiiLLKKWWWWWWGG,,tt;;DD####KKjjKKEEiijjWW####KK::WW##WWDDff ;;LL..GGLLjjttLLEEKKEEGGLLjj;;..;;ii;;jjff ;;GGWW##WWLLii   ttKKEE:: .. ..;;:: iiLLLLLLDDGGjjjj;;;;LL
 ..jjGGff....::;;ii,,iiLLDDDDGGiiffEEEEKKWWGG;;ii::DD####WWGGKKKKtt..iiWW##KK;;######DDGG::,,GG::jjDDttjjiiLLWW####WWEEDDff:: ..,,tt;;ii::::iiLLKKLLii    ttDD;;   ..::.. ,,jjjjDDEELLLLii,,LL
;;ffjj,,  ,,iijjGGWWKKGGLLGGttLLEEWWWWWW##EEjjjj::DD####DDttDDKKGG;; ,,KKEEjj##WWWWGGEE;;..GG,,;;KKjjLLffGGKK########WWWWff,,,, ..;;iiLLff,,::ttGGGGjj:: :: ,,DDtt   ..   ..;;GGKKDDLL;;;;GG
jj::  ;;jjjjLLDDKKEEffiiLLGG;;EE############DDLL..LL####ffttLLGGWWWW.. ::ttLL##KKWWDD##jj..GGtt,,KKffGGffEEWWWWWW########WWGGtt,,::,,,,ffDDEEii,,LLttjjjj:: ,, ,,ffii ,,;;..   ::iiGGDDtt,,jjGG
:: ..;;jjjjffDDDDLLjjLLKK##WWiiKK##############EE,,tt####LLffEEEEGG##DDii  iiWW##WWGG##GG,,ffff,,GGGGGGjjDDWW########WWWW##KKLLjjii;;tt..iiGGDDtt,,LLttii;; ..;;....;;;;..,,;;..    iiGG;;,,LLGG
::..;;ttjjiiDDEELLLLKK######WWiiEE################jj;;####LLDDEEKKLLWWWWEELL.. ttWW##EE##EEiiiiLL;;jjEEDDffGGDDGGGGDDWW########KKGGii;;jjjj::iiLLff;;ttDDiiiitt ..jj,, ii....,,;;,,    ;;::;;GGLL
 ..ffDDLLjjDDEEEE####WWEEWWKKttEE################GG::WW##ffLLKK##ffWW##KKLLLLii ii####WWKKiiiiGGttiiEEKKjjGGDDff,,..iiLLWW####WWEEttiiiijjii;;ffLLtt..iiDDtttttt ..tt:: ;;,, ::ii  ..   ;;LLff
;;LLDDLLttEE####WWKKLLffEE##KKffEE################WW,,####jjGG##KKtt##WW##jjWW##tt..,,DD####ttttGGff,,DDEELLKK######EEjj,,..DD####KKiijjjj;;jjii,,iiii;;::GGLLttii,,  ii:: .. ::,,..      ;;jj
jjGGLLDDKKKKWWWWEEGGDDKK######DDWW##WW############KK,,DD##ii####EEGG####DDGG######GG;;;;GG##LLLLffDDjj;;GGDDEE##KK########LL,,,,LLEEKKEEjjii,,tt,,;;iiiittiiDDGG,,;;::  ::;; ....;;  ..     ;;
GGWWKKKKEEEEEEGGjjiiffEEEEWWEEGG##WW############KK##::ttGG;;WW##KKKKWWEELLWW##########GGttDDffDDttEEjj;;ffKKWWWWDDDDGGDDDD##WWGGii,,ttLLGGffiijj;;,,ii;;;;,,ffWWLLii::   ii,,  ..;;
EEKKEEDDLLEEii::,,,,,,iiiiEEiiLLKKEE##WW####KKff,,DDii;;LLff####KKWWKKGGEEWWWWWWKKWW####KKffiiDDLLLLLLttttGG########EELLjj..ttEE##EEjj;;,,ffiittii..;;,,;; ,,WWKKjj;;..  ,,jj.. ..ii..
DDEEEEEEDD,,  ,,.. ;;LLKKjjKKDD##WWDDWWEEii.. GGjjttLLDD####KKWWKKEE####WWEEDDGGKK####LL;;DDEEffGGffiiDD############WWLLii;;ttDD##KK::ii;;,,tt..::,,;;ii ;;##KK;;ii..  ii;;  ::,,  ..
jjLLff;;,,     ;;ffGGGGDDEEEEEEttLLff::  ::EE,,;;LLWW####KKKKEEEEWWWWEEDDEEEEKK####LLffWWGGGGDDLLttLLWW##############EELLii::ffEEffffjj::tt.. ....ii....ttKKEE,,;;   iiii  ;;....::..  ..
;;;;::    ..,,jjGGKKWWEEKKEEKKffiitt::   ttWWtt::GG####WWEEEEKKWWKK######WWEEGGGGGGffGG##DDffEEDDffttDDWW############WWKKGGii,,,,;;WWEE,,,,.. .. ,, ttffiiEELLii,,  ,,jj.. :::: ::::
,,..  .... ,,GG######WWWWKKEELL::;;..   ,,EE##GG..ff##KKKKGGEEWWWWKKWWWWWWKKDDLLffttffLLKKWWffDDEEDDttjjEE##########WW####EEGGjj:: DDKKff....   ::..::WWGGttDDLLff::  ;;;; ..:: ..::..
::..    ttWW##EEffjjiijjDDff..   ..ii::GG##KKGG,,LLWWKKEELLEEKKGGGGffLLEEWWWWDDffjjjjjjGGKKWWLLLL##EEjjLLWWWW##########WW####LL.. ..LLEE......    ..;;DDWW;;LLGGtt   ii,, ,,....,,,,
::   ..LL##KKii..::ttGGWWGG,,   ::ff::DDKKLLLLLLjjDDKKEEEE####WW##WWKKDDjj;;LLKKEE,,iiiiiiiiffDDGGffEEjj;;ttKK############WW##DD..  ..,,,,       ,,jjWWEE,,ttWW::   ,,  ,, ..,,;;..
 ..,,..ff##GG:: ::;;jjGGtttt   ::jjii,,tt ::DDGGjjDDGGGGWW##############WWjj;;;;LLLL;;::::::::;;ttjjGGGGff;;LLWW##########WWEEtt;;jj  ::;;        ,,LLKKKKiijjGG   .... ,,..tt;;::
 jj,,ffDDii.. ..:: ::iiff,,  ,,ttii ,, ::LLKKDDGGKKKKKKEEEE####WW##########WWGGLLttii....:: ::jjEEDDKKGGLLttDDGG######WW##GGttGGDDLL::      ..::  ..;;LL##LL,,DD;;  ..,, ,,..jjff,,..
jjjj::GGii  ::;;  jjKKii  ..,,,,..  ::KK##DDEEKKDDDDKKWWKKLLGG####KKWWWWKKWW####GG;;     ;;GGDDDDWWGGttttLLWW##WW####DDtt####KKtt..     ::::   ..iiKK##ffiijj.. :::: ii,,,,EE;;,,
GG::jjtt::........::ff##WW   ::..   ,,KK##KKKKWWWWEEGGLLLLKKDDjjGGKKWWKKKKWWWWKKKKEE::      iiLLEEKKLL;;LLLLttWW####KKGGKK##EE,,;;tttt..    .. ..  ..LL##WWttjj,, ,,::,,ffii..DDttii
ii;;ii.. ..  ;;GG####;;  ....   ,,KK##WWEE####WW####DDttjjEEGGjjEE####WWWWWWKKjjii::   ..  ;;GGLLGGjjGGDDEEttffWW##KKDDEE;;::GGKK##DDjj..    ..;;;;.. ..jjWW##jjtt..;;ffiiffffiijjjjff
::jj      ffWW##DD..  ,,.. ..;;EE######KKKK############ffiiffLLffLLDDEEKKGGjj,,iitt       GGGGjjGGEEGGLLLLGGffLL;;jj,,jj##WW##KKGGEE;;  .. ..,,;;ii..  jjWWLLLL::,,KKffjjLLffffffff
ff::     ;;####DDtt  ,,,, ::GG########EEKK##WWWW##########jj::;;,,ttGGGGii::ttffWW##,,    .. iiEEffjjffffLLGGEELL;; ..EE########WW####tt    ::::::jjii   ;;DDGG:: KKWWffGGffEEjj;;
jj..    ii######ff   .. jjWW######DDGGKKWW##KKKK##WWWWWWEEGGLL......:: ..ffEEWW####DD      ::iijjjjiittttttiijj ::EEWWWW##KK########ff     ;;;; ffii   ffWWjj ..WWGGjjffDDff,,
::....  ,,KK##GG;;.. .. ,,jjWW######KKffffEEWW##KKKK##WW##WWjjffffii..  ..ffEE########EE       ::;;,,::::,,:::::: ii####EEDDEEWW######EE::..    ::::..tt;;  ..LLDD,, ttKKjjffGGDD;;
     GG##GGtt::    jjWW########GGffLLEEWW##KKWW##WWWWDDtttt;;ii,,  iiEE##WW##WW##EE..      ::::::..............jjGGLLGGEEKK####WW##WW::      ,,..::GG;;   iijjtt LLff;;GGffjj
..   tt##EE,,ttii;;  ;;KK##KKEEWWKKffGGDDKKWW##EEWWWWEEEEffLLii ..::.. ;;EEKKEEKKKKEELL..       ..     ::  ,,,,iiDDWWKK####WW####ii   .... ::tt..,,GG;;   ::LLLL::GGjjtttttt
:: ....EEKKtt;;,,tt   ff####EEWWWWffttDDEEEEKKWWDDEEDDGGGGttff;;   ::  jjDDGGGGffttii                   iiDDDDEE##########GG  ::;;   jjjj ::DD,,   ..EEiiii##jjLLEE
  ..jjWWKKjjii,,,,..  EE##WWKK##EEiijjDDDDEEKKWWEEDDGGDDtt;;;;;; .. LL;;  jjffjj;;....                ....::jjGGLLEE##########KK  ..LL;;  ::LLii iiEE    ;;GG::DDKKGGEE
  ,,EEEE##tt::..::  ,,##KKWWWWKKLLttffDDGGEEEEKKDDDDDDEE::::,,;;  ;;##DD.. ..;;;;..                    ;;jjffffDDWW########EE .. ffGG   ,,jj;;;;ffKK.. .. iitt::WW##EE
.. jjEEEEEE;; jj;;  ii##DD##WWLLjjjjLLGGLLDDGGDDGGGGDDff  ;;::....GGEEEEii   ::                       ::ffGGKK########LL ,,.. EE::   ;;;;iittGGEE,,   ii,,,,WWKK
 ..ii##EE;;..::GG::  tt##WW##GGttttttjjffGGffjjLLDDffGG,, ..;;,, ffffGGGGff,,  ..                       ::;;jjKK####WW##,, ff::iiWWtt    :: GGLLLLKK..  ::tt::LL##
 ..EE;;GGii ttff   ffWWEEWWLL,,ttffjjLLjjttiiLLDDtt,,.. ..,,....GGGGGGfftt,,                          ..::;;LLDDWW##EE,, LL;;::KKGG..     ::EELLGGGG   ;;tt,,ii
..jjGGttLL.. DDii ....KKffEEKKjj,,iittjjGGii;;iijjff,,   .... ;;DDGGLLtt;;,,..                           ::iiffKK##LL:: GGjj::EEEE;;      ttEEjjKKii  ..;;,,
..EEjjKKii iiKK::  ::LLjjWWWWtt;;iiiijjDD;;;;ff::,, ;; ..::  jjDDffjj;;,,::..                           ::,,jjKKEEGG::..DDGGffDDEEjj      ..ffGGttGG;;  ..,,
::GGEEDD  GGDD    ,,EE##KKtt::iijjffGG::;;jj ....ii ::::..::LLLLttii,,::........                        ..::,,ttEEjjEE::,,EEEEDDEEEELL    ..  ;;EEiijjDDtt   ,,
,,ttKKii ..DDDD    ff####ff::,,iittLLGG ;;:: ::;;,, ::..,,;;GGff;;;;::.... ....                         ....;;LLiiEE::tt##WWDDKK##GG     .. ,,jjGG;;GGEEtt  ;;
ttttffii ;;KKDD..  ::KKEEEE;; tttt,,LLGG ;;  ,,ii.. ::..iiiiLLttii;;::..   ..                          ..,,iiffLL::GGWW##DDKK##KK..      ..;;LLff;;EE##;;
WWDDLLLL ;;WWjj   ;;DDDDLL;;,,jjttiiGGGG ;;  ,,;;:: ,,::jjiijj;;ii;;..    ....                         ..::::EEtt..EEKK##WWDD####..       ;;,,ff;;EEWWLL..
##DDWWGG..ff##tt   GG::jjtt,,ttGG;;ttGGjj..ii.. ..tt;; ii::ffjjtttt;;::::....                            .. ..;;LL..;;##EEKKWWDD####tt       ..ii;;,,ttjjEE;;
##EEWW;; DD##tt  ,,KK,,LLii;;ffGG;;iiLLtt,,ii..  ttii tt,,LLjjiiii;;::::....                              ..;;tt ff##WWEE##KK####ff     ..  ,,,,tt,,LLGGEE::
DDKKKK  DD##ii  tt##iijj;;;;EEGG,,ffjjii;;,,   jjjj..jjiiLLjj;;;;,,::::....                              ..,,:: DDWW##EE########GG     ..    ;;iijjEEEEjj
DD##KK,, GGWWii  ff##jj;;,,LLWWff;;LLjj;;ii::   ffff jjttLLtt;;,,::::::....                              ..:: ..DDEEWWEEWW##WW##GG          ..ff;;EEjjGG
EE##KK,, DD##ii  DD##tt::ttWWDDttiijjLLiijj::   ffff ttttfftt;;,,::........                              ::....iiLLGGKKWWWWWWWW##GG           ::..ffffDD
KKKKKK::::DDWW,, ..WWKK;;::EEEEffjj;;ffKKttjj::   jjff ;;iijjii,,::::........                              .. ::ttjjLLDDWWWW##WW##DD   ....     ..  ::ffLL
WWKK##;;ttffEE.. ..##GG,,iiEELLGGLL::ffWWffjj,,   ttff ,,;;ttii,,::::......                                ..::;;ttLLGGKKKK######EE   ..::         ;;ff
WW####ttiiffKK:: ..WWLL,,GGttDDKKLL;;iiKKLLff;;  ..iijj ::,,iiii,,::::....                                 ::..::iiffGGEEEE##WW##EE .. ::::      ..:: ..tt
WWKK##tt..##GG  ::##;;jjGG,,##KKDD;;;;WWDDffff .. iitt ::,,;;ii,,........                                 ....::;;ttLLDDEEWW####EE ::.. ,,      ..tt:: ;;
WWWW##tt::##ff.. ::GG..EEDDii####GGtt;;KKKKLLLL::  ::;;....,,iiii;;::......                                 ....::;;iijjGGDDWW####EE...... ,,      ..;;;;::ii
######ffii##jj  ..,,;;##ffiiWW##DDjj;;GG##ffLLtt ::..;;:: ::;;;;,,,,::....                                   ..,,iijjLLDDKK####KK.... ..,,       ..,,::;;
######LLtt##tt   ;;KK##iiiiKKEEWWjj;;ff##LLffLL ....,,::....::::::::......                                   ..,,;;jjLLGGEE####KK::.. ::::        ....,,
######LL;;##;;..  GG##WWffDDKKDD##LL;;ffKKGGffEE:: ....::,,::........ ..                                    ..,,;;ttLLGGDDWW##KK,,::..,,::       ....::ii
######GG::WW,,  ,,KK##DDDD##KKKK##DD;;ttDDEELLKKtt :: ..,,,,..::::  ..                                     ::;;ttLLDDEEWW##KK::::..ii,, ..   ....,,....tt
######DDiiEE..  ,,WW##DDEE##KKWWWWEEtt::GGEEDDEEff..:: ..::,,::::....                                       ..::iiffDDEEWW##EE......jj;;......  :: :::: ii
##KKEEDDffGG ::  ####EEKKKKKKKKWWEEDD,,LLDDEEGGLL;;,,,,  ::::........                                       ..,,jjDDEEWW##EE......ffii::::..  ,, ::,, ii
##WWEEWWDDLL..  ::##WWGG##KKWW##KKKKKKttjjEELLGGLLff..;;::,,.. .. ....                                      ....::iiGGKKWW##EE.. ..jj,,;;.... ::,, ..::,,jj
##WW##EEDDff::  ,,##KKDDWWKK####KKKKKKLL;;DDDDffffffii ::;;::........                           ..             ::iiLLKKWW##EE  ;;tt::;;::;;..,,,,::..::iiii
####KKDDLLii..  tt##EEWWKKWW####KKKKWWEE;;jjEELLLLfftt::::,,::  ....                                         ..,,ttDDKK##EE ..LLtt::ii..tt::::,,;;::::ii::
####WWKKjj ..  LL##DDWWKKWW##WWKKKKWWKKjj;;DDDDLLjjiiii::::..  ....                                       ..::;;ttffEEWW##KK..::EEii,,ii jj,,..,,ii,,::;;::
######DD;; ..  DD##LLEEWWWWKKKKKKKKWWWWDDjjjjDDffjjiiiiiiiiiiii;;,,,,,,       ..                          ......,,iijjLLDDEEWW####EE::::DD,,;;ii jj,,..,,::ii::::tt
####DDtt,,..::  EEKKGGDD##WWKKEEKKWWKKWWWWLL::GGDDLLGGGGEEGGGGDDGGffjjffttii;;::..                          ..,,;;ttttjjjjffGGKKWW########GG,,;;ff::;;ii..jj,,::;;::ff,,::ff
##KKttLLtt.... ,,WWDDDDKKWWWWWWKKKKWWKK##WWDDttffWWKKWW##WWEEKKWWKKKKKKKKWWKKEEGGjj;;..  ....                  ,,ttffEEEEKKWWKKKKEEEEEEWW########LL;;ttjj,,;;;;::jj;;..;;;;DD,,::ff
WW,,tt##ff.... jj##LLDD##WWWW##KKKKWWWW##WW##WW;;EE##WWWWDDDDKKWWWW######WW######WWGGtt;;........               ::iiLLKK########WWKKDDffjjiiLLKKKK##WWffjjffjjiiii,,,,tt,, ,,ttDD::::jj
;;ff####tt.... GGLLLL##WWWWWWWWWWKKKKWW########DDiiLLDDGGjjffGGEEWWKKWW####WW######WWGGffii,,......             ..iiGGWW######KKEELLttii;;,,,,;;jjGG##jj,,EEEE;;jj;;::,,jjii::..iijj iiGG
DD####WWii.... jjGGKK####WWWWWWKKKKKKWW########EEjjttjjjjttiiiiiiiittLLEEGGKKWWKKEEEEDDffjjii,,::::..           ::,,iiDDWWKKKKGGLLjjii,,,,,,,,iijjjjKKEE..tt##EEttii,, ttttii,,,,;;jj,,;;;;
########;;,,  jjEE##########WWKKKKWW########EEDDLLtt,,;;;;::,,;;ttffLLGGffGGffGGEEDDDDGGLLjjii;;,,..          ::::;;jjffLLGGDDGGGGLLGGDDDDDDDDLLffDDEEtt ::GGGGjjii;;..LLii;;,,,,iitt::::,,
########,,ii ..GG############WWKKWW######WWKKDDGGGGjj;;ttjjffDDKKKKEEGGLLEEEEWWKKjjjjGGGGGGLLjjii;;::..         ..,,ttjjiijjEEKKDDLLtt;;,,;;jjGG####WWjj   ::ffjjtt,,;;LLiiii::::iiii ..jj
######WWjjii ,,WW############WWWWWW######EEEEEEGGLLffLLDD##DDffii;;;;;;ttiiiiGGWWKKffttjjLLLLfftt;;,,..        ..,,ii,,::ffKKEEffGGEEDDGGjj::....iiEEKK,, ....::LLjjff..jjiitttt....;;:: iiDD
########ff,, ff####WW######WWWWWWWWWWWWWWEEEEEEGGLLDDKKWWKKGGGGDD############EEjjffDDffttLLGGGGffii::         ..,,::::ttGGDDEE######KKWW##WWDDff::tttt.. :: ;;LLttLL::LL,,tt;;..,,,,..ttEEKK
####WWWWDD.. EE##########WWWWWWWWWWWWKKKKKKEEDDGGEEWW##############KKffGGWWffEE##DDDDEEffLLGGDDLLii::         ..::;;ttffDDKKWW####KKttjjWW########GG  ..  ,,LLttii,,ff,,tt,,::;;;; LL####
####WW####  WW##########WWWWWWWWKKKKKKKKEEEEEEGGKK################DD;;jjWWii jj##KKff;;jjGGDDLLii::..        ....::,,GG##LLttEEEE##WW##########KK;;,,::   DDfftt::;;ttiijj::::,,,, ttWW##
####WWKKEE;;;;WW########WWWWWWKKKKKKEEEEDDGGDDGGEE########WWEE####WW####WWKKii  ;;WW##:: ttDDGGLL,,          .. iiKKEE::::EEjjEE##DDKK##LLGGWWGG;;.... iiEEjjtt::jjttjjii..iiii iijjLLWW
WW##WWWW##LLff############WWWWKKKKEEDDDDDDGGDDGGEE########KKffWWEEDDWWEEiiKK,,   ;;GGDD ::ttjjjj::          .. ;;;;ffff::EELLiitt::LLEEttEEDDff::  ::ffGGjj,,ttjjjjjj;;..ii..;;ttiiffGG
####EEKK##WWKK############WWWWKKEEEEGGGGGGLLGGGGEE######WWEEffGGKK;;..::ttGG:: ::  iiGG ..::;;jj,,            ,,::;;ii..,,LLjj::ffEEttGGKKDD,, ..::iiGGLL,,;;jjttjjii..::ii DDLL,,jjtt
##KKWWEE##################WWWWKKEEGGLLLLffffffGGDDKK####WWttii;;ffKKDDEEEE   ::::....:: ..::::tt;;..            ::.. ;;;;..::::,,,,,,KKWWLL::::ttiijjDDff..LLttttii;;..;;::ffWWWWjjiiLL
##WW##WWWW################WWKKEEDDLLffjjjjttttffGGDDWW####WWGGii ;;jj,, ..iitt;;::....  ..::::ii,,..             ,,::::jjGGjjEEGGttttttff;;iiLLLLttDDKK;;ttGGjjtt;;jj,,,,;;EE##WWEEffLL
KK####WWWW##############WWWWKKEEGGLLjjiiii;;;;ttjjGGKKWW##KKEEDDDDjjffLLffffGGLLii::::.. ....::,,tt,,            ....;;tt;;,,::;;tt::....,,iiffffDDEEDD##DD,,EEffjj,,jjff::..GG##EEKKWWDDEE
;;KK##KK##################KKEEEEGGfftt;;,,,,;;;;iijjLLGGEEEEGGjjjjjjjjKKjj;;;;;;::....  ......,,jj;;..            ..::iiGGjj,,,,,,.... ,,LLGGffffKK####LLttKKtt;;;;fftt ::##KKKKKKKKKKWW
ffLL######################KKEEEEGGfftt,,,,,,,,,,,,iittiiffGGGGffffii;;,,::,,,,,,::.. ..    ..ttii::               iiffLLfftt,,;;iijjffiittffDDKKKKLLGGEE;;::GGjj,, ttKKEEKK##EEGG##
##WWWWWW##################KKEEDDGGfftt;;;;,,::::....::;;ttjjjjjjtt;;,,::::::......     ..::::;;ii,,                 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,iiLLWWEEii,,iiEEjjii,,::GGEEEE####WWDD##
##KKWWWW##################WWKKDDGGfftt;;;;,,::...... ..::::::,,::::::........       ..::::;;;;,,                         .. ..,,ttKKWWGGttLLGGfftt::jjKKDDKK######GGWW
##KKKKWW##################WWKKEEGGffttii;;::....         ......          ..::::;;;;::..                            ::ffEEDDffGGffjjtt;;EE##GGWW######LLKK
##EEKKWW##################WWKKEEGGLLjjttii::..  ..   ..                ....::;;;;::..                             ,,ffLLLLffffttttffKK##LL########ffDD
WWEEKK####################WWWWEEDDGGLLjjtt,,::  ..                   ......::,,,,..                               ;;jjLLffjjttLLDDWWKKLL######WWffLL
WWEEWW########################KKEEDDGGffjjii,,..                     ....::,,,,::                                ,,jjjjffiiiiGGDD##DDGG######WWLLjj
WWEEWW########################WWEEEEDDLLfftt;;::....                    ..,,ii,,                                 ::;;iitt;;,,GGKKWWEEKK######KKGGjj
KKEE##########################WWKKEEEEDDLLjjtt;;::..                    ..iijj,,                                 ..::;;;;jj,,GG##WW##########EEGGjj
DDKK##########################WWWWKKKKDDGGffttii;;::..                   ;;jj;;::                                 ..::;;;;iiiiKK##KK##########EEttff
DDKK##########################WWWWWWKKEEDDLLjjii;;::....                 ,,;;ii;;,,::                                ..::::,,;;iiWW##WW##########EEttjj
DDKK##############################WWKKEEDDGGffttii,,....                 tt,,::::,,..                                ..::..,,,,jj################EEttff
EEWW##############################WWKKKKEEDDLLjjtt,,::.. ..               ;;....,,;;..                                ..::::,,,,ff################DDiiLL
EE##################################WWKKKKGGLLfftt;;,,,,......             ..::..::ttii:: ..                             ....::,,;;;;LLWW##############ff;;GG
DD##################################WWWWKKDDGGLLjjii;;,,......             ::ii,,;;;;;;::::::..                            ....::::;;;;LLKKWW##########KKiiiiEE
DD########KKWW########################WWKKEEDDGGffttii,,........            ;;ffii,,::,,iitt;;,,..     ..::..                   ....::::,,iiLLDDKKWW########EE;;jj##
EEWW######EEKKWW######################WWKKKKEEDDLLjjtt;;::......           ::jjjj;;::,,jjDDDDjj,,..    ..ii##DD;;                ........::::;;ttGGGGEEKK####KKWWGG,,ff##
GGKK######WWKKKKWW####################WWKKKKEEDDLLffjjii,,::........         ..EELL;;,,tt######KK;;,,,,..  ttWW##KKii                 ....::::,,iijjttKKEEGG##WWKKKKjj,,####
DD########WWWWWW######################WWWWKKEEDDGGffjjii,,::::....          ..DDDDii..::EE####WWLLtt;;,,,,;;;;iiLLjj:: ..               ....::::;;iiiijjKKDDKK##GGKKGG;;,,####
DD########EEKK########################WWWWKKEEEEGGffjjtt,,,,::....          ..ffWWGGttiiDDDDGGGGKKLLjjtt;;;;:: ,,GGGG;;                ....::::,,,,;;GGWWGGKKKKffKKtt::LL####
GGWW####KKGGKK########################WWWWKKKKEEDDLLfftt;;,,,,....           ;;KKWW##KKWWGGLLGGDDGGGGLL;;....  jjff::               ......::::,,,,ffWW##EE##DDDDLL;;;;KK##WW
LLKK####KKEEKKWW########################WWKKKKKKEEGGLLjjii;;,,::..           ::,,ttffLLGGffffGGffjjLLLL;;                      ....::::::;;,,EE########EEGG,,ttffEE##KK
LLWW######WWEEDDDDKKWW##################WWKKKKKKEEGGLLfftt;;,,::....         .... ..::,,ttttjjjjii;;iijj,,                     ......::::::,,::KK######KKLLjjjjKKDDKKEEtt
jjEE########KKDDLLGGEEWWWW################KKKKKKEEGGLLfftt;;,,::......        .. ::....::,,;;;;::..::::;;::        ..            ......::::::::::KK####WWLLjjWW####jjffjj,,
;;jj##########KKGGLLEE####################WWKKKKEEGGLLffjj;;,,::::....  ..     ..   ..::....::    ....                     ......::::,,::::KK####KKLLGGKKWW##EEGGLLff
LLiiiiKK################################WW##WWKKEEDDGGffttii;;,,,,::......    ..........  ..        ..                   .. ....::,,::,,::;;####EEffLLjjDDWWEE####WW##
ffEEDDffKK##############################WWWWKKEEEEEEGGffjjii;;,,::::::..    ....     ....                           .... ....::,,:::: ii####WWEEEELLEE##EELLttiijj
;;jjKKWWDD################################WWKKEEEEEEGGffffii;;,,::::,,::  ......  ........  ..::....      ..::....           ........ ....:::::::: tt########WWEE####LL,,  ..
GG::ii####################################WWKKEEEEEEDDLLffii;;;;,,::,,::.. ............  ....,,jjffttii::::.. ::;;;;;;;;;;,,::       ........ .. ....:::::::: jj##############DD,,
##GG..ff##################################WWKKEEEEDDDDLLffttiiii;;,,::::::.... ..::::.. ::iittttjjjjttffjjtt;;::;;tttt;;;;;;;;;;,,..     ........ ........::::::.. ff############KK;;
##WWtt,,GG##############################WWWWWWKKEEDDDDLLffjjiiiiii,,::,,,,::  .... ..,,ffGGLLjjjjffffLLDDDDLLjjffGGLLjjjjttiitttt;;::     ...... ........::...... GG####WW####KKii
WW####LL,,EE##########################WWWWKKWWKKEEDDGGGGffjjiitttt;;;;;;,,......::::,,ttLLLLDDDDDDKKWWKKEE####WWKKWW##WWKKKKKKEEDDLLtt;;,,::..  ................::.... ..KK########GGii
########GGiiGGWW######################WWWWKKKKKKEEDDGGLLLLjjiittii;;iiii,, ....::iiLLDDDDDDWW####################################WWDDLLff;;,,::............::....::.... ;;########KK;;
############LLLL########################WWKKKKKKEEDDDDGGGGffjjttii;;ii;;::::....iiDDKKEEWW######################WWWWKKEEWWWWKKWW##########WWGGii.. ::::..::....::...... GG######EE;;
############WWKK########################WWKKKKKKDDDDDDGGLLffffjjii;;iiii::,,iiLLKK############WWDDLLffffffjjffjjiiii;;,,;;;;iittjjDDWWKKGGttii,,........ ..........  ::KK####KK;; ..
########################################WWKKKKEEDDDDDDGGLLffLLffttiittii..,,iiGG########KKLLGGLLtt::::::.. ....    ..;;ii;;;;iitt,,   .......... .. .. ..  tt####WWtt
########################################WWKKKKEEDDDDDDDDLLLLLLffttiiii;;......,,jjGGDDDDffffLLGGffii,,::....::::    ::;;;;iiiiii,,..    ............ ...... ..GG####jj
########################################WWKKKKEEDDDDDDDDGGLLLLffjjiiii;;::   ..ttGGGGGGLLLLGGDDLLjjiiii;;iiii;;ii;;;;;;jjttttjjii:: ......  ..............::  jj##EEtt..
####################WW####################WWKKEEDDDDDDDDGGGGLLffffttii;;::::,,,,::;;ttffDDEEDDDDEEDDLLffffLLLLffLLGGLLjjiittii;;,,::..  .................... .. ..EE##ii
################EEWW######################WWWWKKDDDDDDDDGGGGLLLLffttii;;,,;;iiii;;,,::,,iijjttttjjjjffLLGGGGLLffffffjjii,,::::............ ..::....::..........  jjKKff
##############KKffKK####WW################WWWWKKEEDDDDDDGGGGGGGGLLjjttii,,ttiittttiiiiii,,ii;;,,::::::,,,,::..  ..::::::::....::..  ....::::....::::.... :: ::EEDD      ..
############EEjjLL####WW####################WWKKEEEEEEDDDDGGGGGGLLffttiiiittttttjjttiittttttttttii;;,,::....    ..::,,::..........................,,::..::  LLEE
##########DDffffKK##########################WWKKEEEEEEDDDDGGGGGGGGLLjjjjjjjjttttjjttiittiijjjjjjttii,,::......   ......................::....::::::::..::.. ii##;;
######WWDDGGGGKK########WWWW##############WWWWKKKKKKEEDDDDDDGGDDDDGGLLffffffjjttjjttiiii;;ttiiii;;,,::........          ......::::....::::......,, ,,KKff
####DDLLGGKK############WWKK############WWWWWWWWKKEEEEEEDDDDDDDDDDGGGGLLLLLLjjttttttttii,,;;,,::::::               ......::............::::.. DDKK
WWGGjjGGWW############WW############WW##KKWW####WWEEEEEEEEDDDDDDDDGGGGLLLLLLjjttttttii;;,,;;,,::::..                ..........::....:::::: ff##;;
LLLLEE######WW##########WW##########WW##DDKKKKKKKKKKKKEEKKEEEEDDDDGGGGLLffLLjjttttiiii;;,,,,::::....                   ........::..  tt##ff
LLKK####WW##############KK####WWEE##KK##EEKKDDDDKKWWKKEEKKEEEEEEDDDDDDGGffLLjjtttt;;;;,,::........                    .......... ..;;WWKK..
##WWKKWW##KK########EEDDWW####DDjjKKEE####EELLLLKK##KKEEKKKKKKKKEEDDDDGGLLLLjjjjtt;;,,::::::::::......                  ....::::....iiKK##ii.. ..
ffLLEEWWWW########WWKKWW##DDffffGGGGLLDD##GGGGjjLL####KKEEEEEEKKKKEEDDDDGGGGffjjttii,,,,,,..::::..                     ..::.. iiWW##DD..
LLDDKKWWKKWWKKKKEEWW##KKGGGGLLLLGGLLLLDDWWLLLLffffKK####KKKKEEEEEEKKEEEEDDGGLLjjjjtt;;,,,,::,,,,::........             ........::.. ttWW####ii
LLLLGGLLffGGGGDDKKKKDDLLffLLLLLLLLGGDDEEEEffLLLLffGG######WWKKEEEEEEKKKKEEDDGGLLffjjii;;,,,,,,::::..  ..               ...... ttWW####GG
LLLLLLffffLLGGDDGGLLffLLLLGGLLLLLLDDEEEEGGLLLLGGLLjjEE######KKEEEEEEKKKKKKEEEEGGLLffjjtt;;,,,,::..                  ..::  ,,KK####WW,,
GGGGGGGGGGGGGGLLffffLLLLLLGGGGGGGGGGDDGGGGGGLLGGGGjjLLWW####WWWWKKEEDDEEEEEEEEEEGGLLLLffttii;;,,::......             ......:: ,,EE######ff
GGLLLLLLLLGGffffGGDDGGLLLLGGGGLLGGDDGGGGLLGGLLLLGGffffEE########WWEEDDDDEEEEEEEEEEDDDDLLffttii;;,,::....          .. ..::..  ;;EE######EE..
GGGGGGGGGGLLGGGGLLLLGGGGLLDDLLLLGGGGGGLLLLLLLLLLGGLLjjLLWW######WWKKEEDDDDDDDDEEDDDDDDGGGGffjjii;;,,::..          ....::::  ;;EE##WW####;;
GGLLLLGGGGGGGGGGGGGGLLLLGGLLGGGGGGLLLLGGGGLLGGLLLLGGjjffKK######WWWWKKEEEEDDDDDDGGDDDDDDDDGGLLjjttii;;,,::        ......::....tt####WW####LL..        ..
LLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLffffjj########WWKKKKEEEEDDGGGGGGGGGGLLDDGGGGLLjjii,,::::....::,,,,,,,,;;,,.. ,,GG####WW####KK.. ..
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLffjjEE######WWWWKKEEEEDDDDDDDDGGGGLLLLLLLLLLLLffjjtt,,,,,,;;iiiiiiii....::ttEE####KK######tt
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGGGLLLLffffWW########WWKKEEEEEEEEDDDDDDGGLLLLffffffffffffttttiittii;;;;;;;;jjEE######WW######DD
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLttDD##########WWWWKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDGGLLffjjjjttttttttjjjjjjKK########WWWW####WW;;                   ..
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLjjLLKK############WWKKKKKKKKEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWW##########WWWWWW####WW##ff                 ::....
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLjjGG############WWWWWWWWKKKKEEKKKKKKKKKKWWWWWW################WWWW####WWKK####EE..                ..ii;;
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLttGG##############WWWWWWWWKKKKEEKKWW####WWWWWWWW####################WW########tt                 iitt::
LLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLjjjjGG##############WWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKWWWW##########WW######WW##WWKKWW####EE ..               ;;ff;;  ..
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLGGLLttGG##################WWWWKKKKKKWWWWWWKKWWWWWW################WW##WWWWWWWW####::                ,,ii::
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLffLLKK##################WWWWWWKKKKWWWWWWKKWWWWWW################WW##WWWW######ff                 ::,,..
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGGGLLffffKK######WW############WWWWWWWWWWWWWWKKWWWWWWWW################WW##WW######KK..                 ....
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGGGffffDD######################WWWWWWWWWWWWKKKKWWWWWWWW####################KK######jj
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGLLffGGWW########################WWWWWWKKKKKKKKWWWWWW####################WWWW####EE..
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLEE##########################WWWWKKKKKKKKKKWWWWWW####################WW######ii
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLEE##########WW################WWWWKKKKKKKKKKWWWWWW##############WW##########DD..
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDGGGGGGGGGGGGGGGGDDGGLLGG####WW####WWKKWWWW############WWWWKKKKKKKKKKWWWWWW##############WW##########ii
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGffffKK######KKKKKKWWWW##################WWKKKKWWWW##################WW##########DD
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLffEE####WWKKKKKKKKWWWW##################WWWWKKWWWW##############################tt
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDffGG####KKEEEEEEEEKKKKWWWW##################WWWWWWWW############################EE..
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLKK##KKGGGGDDDDEEEEKKWWWW########################WW############################ff
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGffEEWWEELLffLLLLGGDDEEKKWWWW########################WW##########################WW,,
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDD##WWLLffffffffGGGGEEKKKKWW####################################################GG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGWWKKGGffffLLLLLLLLGGEEKKKKWW############################WW####################WW;;
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGWWLLttttjjffLLLLLLGGDDEEKKWW####################WW######WWWW################WWKK
GGGGGGGGLLLLGGGGGGGGGGGGGGDDDDLLGGDDGGEE##ffttiittttffLLLLffLLDDKKKKEEKK################WWWW##################WW######WW;;                 ::::
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDGGGGDDGGDDEEGGii;;iiiiiittffLLLLLLGGEEEEEEKKWW################WW##########################EE::                ..::::
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDGGGGDDEEDDii,,,,iittiittffGGGGLLLLDDEEEEEEKK############################################ff                 ::::..
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDGGGGEEEEjj,,..::;;jjjjjjffGGGGLLLLGGDDEEEEKKWW####################################WW##WW;;                 ,,..
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDEEEEff,,......::;;jjffffffGGGGGGDDDDEEEEKKEEWW######################################EE                 ..,,..
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDLLDDKKLL;;.. ..  ..iijjffffGGGGDDDDDDDDEEKKEEWW######################################jj                 ..::
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDDDGGGGEELL;;..  ........,,ttjjffLLLLGGGGGGGGDDDDWW######################################EE,,                ..::
LLGGGGGGGGGGGGGGGGGGDDDDDDGGEEDDii   .. ..::..::;;ttjjffLLLLGGGGGGGGGG########################################ff                 ..::

Meg Ryan
©2003 www.ASCIIBABES.com


Home            ASCII Archive